Algemene Voorwaarden

De Praktijk van WM is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76280039 en is gevestigd
te 5617 AM Eindhoven aan de Philitelaan nr. 67-57

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De praktijk draagt de naam van ‘WM’ hierna verder te noemen ‘WM’.
2. Praktijk: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van het beroep personaliteitscoach en trainer.
3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Opdrachtgever: Het Bedrijf of een Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
5. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: WM
6. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door WM.
7. Diensten: De diensten die WM aanbiedt zijn individuele coaching, individuele training, workshops en groepstrainingen. Zakelijk en particulier.
9. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door WM ter zake de door de Opdrachtgever aangevraagde dienst(en).
10. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
11. De website die WM bij de uitoefening van zijn dienstverlening gebruikt: www.woutermanders.com en http://wouter-manders.mykajabi.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WM, elke overeenkomst tussen WM en Opdrachtgever en op elke dienst en/of product dat door WM wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WM aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van WM is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Eigen Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever of onderdelen daarvan zijn niet op deze overeenkomst tussen WM en Opdrachtgever van toepassing.
4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. In rangorde gelden eerst de bepalingen van de hoofdovereenkomst. Opvolgend gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van WM. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door WM aan Opdrachtgever.
2. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
3. Alle door WM gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Indien het aanbod qua tijd of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
5. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan WM niet meer aan een Aanbod gehouden worden (tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen).
6. WM is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen twee weken wordt bevestigd.
7. WM altijd het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor WM gegronde reden te weigeren
8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en de daarbij behorende prijs. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken.
9. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen WM niet binden.
10. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
11. Aanvangsdata of levertijden in offertes van WM zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12. Een samengestelde prijsopgave verplicht WM niet tot aanvang, levering of uitvoering van een deel van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
13. WM heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard en door WM middels schriftelijk kennisgeving en/of facturering uitdrukkelijk wordt aanvaard.
2. WM is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Particulieren die op afstand met WM een Overeenkomst van dienstverlening sluiten, hebben een bedenktijd van 30 dagen of zij de Overeenkomst na dertig dagen willen handhaven. Daarna is de overeengekomen prijs integraal en zijn geheel aan WM verschuldigd. Partijen zijn bevoegd om daarover schriftelijk nadere afspraken te maken.
4. Het herroepingsrecht is voor particulieren niet meer van toepassing indien zij ervoor kiezen om de uitvoering van de overeengekomen diensten binnen de bedenktermijn van 30 dagen te willen laten aanvangen en deze aldus binnen de voornoemde termijn effectief worden aangeboden en/of uitgevoerd.
5. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, is aan een offerte gebonden nadat deze door Opdrachtgever is ondertekend en door WM schriftelijk als ‘aanvaard’ is beantwoord.
6. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever als zijnde een bedrijf is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van WM alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst maximaal vier weken voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd.
7. Indien annulering drie weken voor de aanvangsdatum plaatsvindt is voldoet Opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag aan (100%) aan WM te voldoen. Dit laat het recht van WM onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door WM geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en WM een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als WM kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, doch waarin hij daarna alsnog toerekenbaar tekortschiet en jegens de andere partij in verzuim komt te verkeren. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkings-verplichtingen van Opdrachtgever.
3. Desalniettemin laat een ontbinding van de overeenkomst de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WM ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient in dat geval de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.
4. Opdrachtgever zijnde een Particulier, kan individuele trainingssessies slechts met een minimale afname van 1 sessie volgen. Dit pakket kan slechts kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, mits WM binnen deze termijn geen aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Indien binnen deze periode werkzaamheden zijn verricht, is Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd. Opdrachtgever blijft hierna verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen, ook al kan Opdrachtgever niet naar een reeds gemaakte afspraak komen.
5. In overleg kan een sessie verzet worden, doch slechts met inachtneming van een termijn van 2 weken en uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van WM.
6. Eventuele workshops en groepstrainingssessies kunnen niet individueel worden ingehaald. Opdrachtgever blijft ondanks het missen van een workshop of groepstrainingssessie gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag en heeft nimmer recht op restitutie of korting/compensatie. Indien een groepstrainingssessie of workshop niet doorgaat wegens ziekte of een andere overmachtssituatie van WM, heeft Opdrachtgever recht op een nieuwe afspraak om de groepstrainingssessies of workshop in te halen.
7. Zowel Opdrachtgever als WM kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen overlijdt, een Wettelijke Schuldsanering ondergaat, in surséance van betaling verkeert, het faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is WM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. WM zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. De Overeenkomst behelst uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WM het recht om bepaalde werkzaamheden naar goed en deskundig eigen inzicht te laten verrichten door derden. Deze derde(n) dient net als WM te beschikken over een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag).

3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is WM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de aard, inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor WM, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan WM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WM worden verstrekt.
5. Bij coaching, workshops of training op locatie wordt hieronder onder meer verstaan toegang tot een afgesloten werkruimte, gebruik van toilet, garderobe, meubilair, airco, gas (verwarming), water, licht (elektriciteit) apparatuur (Wifi, koppelingen, stekkers, verlengsnoeren, beamer, digibord, geluidsinstallatie, kopieerapparaat e.d.), wifi, alsmede koffie en thee faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of faciliteiten niet tijdig aan WM zijn verstrekt, heeft WM het recht de deze te huren of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. WM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WM is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel het niet ter beschikking stellen van de benodigde materialen.
7. Indien door WM of door WM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart WM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
9. Indien werknemers van Opdrachtgever een Opdracht geven aan WM mag WM erop vertrouwen dat deze werknemers dit doen met toestemming en uit naam van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen.
10. Indien WM vanuit de uitvoering van de overeenkomst vermoedt dat er sprake is van bijv. seksuele intimidatie, een onveilige werksfeer of ander ongewenst gedrag e.d. is WM gerechtigd een melding hiervan te maken bij zowel Opdrachtgever als bij de politie, of de uitvoering van de Overeenkomst per direct te staken.
11. WM is geen medisch of psychologisch behandelaar als ook geen therapeut of arts. WM adviseert niemand om een traject te volgen, noch worden medicijnen of aanverwante middelen voorgeschreven. WM vervangt niet de raad voor een (huis)arts. Opdrachtgeving en deelname geschiedt op volledig bewuste en vrijwillige basis door enkel handelingsbekwame personen.
12. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de cursus Vrijheid van Angst en coaching geen vervanging zijn voor therapie en/of behandeling bij een behandelaar en/of (huis)arts.  
13. Opdrachtgever dient ingeval van medische klachten zich te wenden tot zijn of haar (huis)arts. Indien Opdrachtgever reeds onder behandeling is, dient Opdrachtgever deze behandeling voort te zetten conform de afspraken met de betreffende arts. WM zal zich niet inlaten noch uitlaten over enig behandeltraject dat door Opdrachtgever bij derden, waaronder artsen, psychologen e.d. wordt doorlopen.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden aangepast en/of aangevuld, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht deze meerwerkzaamheden aan WM te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. WM is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is WM gerechtigd om deze kosten, na kennisgeving aan Opdrachtgever, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is WM gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van WM te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WM. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van WM een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van een voorschot werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met deze werkzaamheden nadat het voorschot is ontvangen door WM.

Artikel 9 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een herinnering is vereist.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal WM zonder nadere ingebrekestelling in geval van zakelijke debiteuren aanspraak maken primair op de contractuele rente ad 8% over de openstaande hoofdsom per maand, subsidiair de alsdan geldende wettelijke (handels)rente per maand, en in geval van particuliere debiteuren op de wettelijke (handels)rente, zulks vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening.
3. Voorts zal vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. In afwijking van art. 10 lid 1 geldt voor een Opdrachtgever zijnde een Particulier, dat deze in geval van te late betaling eerst een schriftelijke herinnering ontvangt met het verzoek om binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van de herinnering) alsnog het verschuldigde bedrag te zullen voldoen. Die brief bevat ook de vermelding van aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten die alsdan bij een herhaalde niet-betaling verschuldigd zullen zijn na het verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen.
4. Indien WM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten additioneel in aanmerking voor vergoeding. Ook de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, executiekosten en nakosten zijn alsdan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 (Op)Levering, Afronding

1. Indien de aanvang, voortgang, afronding of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie of faciliteiten heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WM of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft WM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 2. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. 3. Opdrachtgever dient WM schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door WM bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is WM gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
6. WM spant zich naar beste vermogen in om de uitvoering van de Opdracht binnen de overeengekomen termijn te realiseren, althans voor zover dit van WM in redelijkheid kan worden verlangd.
7. De aard van de werkzaamheden van WM brengt met zich mee dat pas een aanvang met de opgedragen werkzaamheden kan worden gemaakt zodra alle benodigde informatie en faciliteiten door Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde faciliteiten en informatie heeft verstrekt en vrijwaart WM nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken of schade voor Opdrachtgever en WM.

Artikel 11 Verdere verplichtingen Opdrachtgever

1. Indien sprake is van vervanging van een deelnemer, in verband met onvoorziene omstandigheden van de deelnemer en/of Opdrachtgever, dient Opdrachtgever WM hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. Slechts indien WM expliciet akkoord heeft gegeven, is vervanging mogelijk.
2. Opdrachtgever dient zich te houden aan het minimum en maximum aantal deelnemers voor de betreffende dienst. Indien hier niet aan voldaan is, is WM gerechtigd om de dienst te verplaatsen naar een andere nader te bepalen datum of de dienst te annuleren. Ingeval van annulering van de dienst door WM, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
3. Het is voor Opdrachtgever en iedereen binnen zijn werk of levenssfeer verboden om film en/of geluidsbestanden (documenten) aam te maken.

Artikel 12 Risico overgang

1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging volgens AVG

1. WM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van WM verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. Gegevens worden alleen in een geautomatiseerd systeem opgeslagen voor het noodzakelijke doel om de Overeenkomst naar beste vermogen te kunnen uitvoeren. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever WM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. WM onthoudt zich van elk ander gebruik van persoonsgegevens dan enkel hierboven genoemd. WM heeft deze informatie beveiligd opgeslagen en voor alle anderen (derden) volledig afgeschermd, noch zal aan derden gebruik of inzage worden verleend.
3. Indien WM op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Opschorting

1. WM heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden of de uitvoering van de opdracht tot nader order op te schorten indien de Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. WM is tevens bevoegd om de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder, doch niet uitsluitend een te late betaling van haar facturen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. WM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting van de uitvoering van verplichtingen zal door WM weer worden beëindigd indien Opdrachtgever jegens WM aan alle op hem (Opdrachtgever) rustende opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15 Overmacht

1. WM is niet aansprakelijk wanneer hij de uitvoering van de uit hoofde van de overeenkomst op hem rustende verplichtingen als gevolg van overmacht niet kan nakomen niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van WM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht als gevolg van brand, waterschade, storm(schade), stroomuitval, sneeuwval, staking, uitval of vertraging van openbaar vervoer, file als gevolg van ongelukken op de openbare weg, stroomstoring, storing op IP-adressen, storing aan routers en data-instellingen (ook bij de Opdrachtgever), stakingen aan de zijde van toeleveranciers van WM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan WM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) EMP’s, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van WM (x) overige algemene vervoersproblemen en (xi) alle andere situaties die naar het oordeel van WM buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
2. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar rato van de genoten diensten afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door WM leidt tot aansprakelijkheid van WM, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
2. WM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, lichamelijke-, geestelijke- respectievelijk immateriële schade aan deze zijde van de Opdrachtgever, noch voor enige schade als gevolg van gebruik van door WM geleverde producten c.q. het afnemen van de diensten van WM.
3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van WM per gebeurtenis per jaar uitkeert, dan wel tot het bedrag dat WM inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.
4. In geen geval is WM aansprakelijk voor schade ten gevolge van afspraken met minderjarigen. Opdrachtgever geeft WM toestemming voor het geven van de eenmalige workshops, meermalige groepstrainingen, meermalige individuele trainingen en lesmethoden voor het onderwijs en vrijwaart WM voor eventuele ontstane schade.
5. Ook is WM niet aansprakelijk voor eventuele (ontstane) gezondheidsklachten.
6. WM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
7. WM is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
8. WM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Opdrachtgevers onder de 18 jaar dienen schriftelijke instemming van hun ouder(s) te overleggen indien zij met WM een Overeenkomst van Opdracht willen sluiten tot het uitvoeren van de in deze overeenkomst bedoelde diensten.
10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. WM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor (gevolg)schade uit.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WM binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 17 Geheimhouding

1. WM en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, waaronder doch niet uitsluitend; facturen, procedures, ideeën, formats, presentaties, geschreven of digitale documenten en alle ander informatie die als bedrijfsgevoelige kan worden geacht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie of concepten en formats gaat die WM wenst te beschermen.
2. Indien WM op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WM niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen WM en Opdrachtgever ook aan de door hen in te schakelen derden op.
4. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is WM gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van WM berusten uitsluitend bij WM en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van WM rusten (en in het bijzonder de audio- en/of videobestanden) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WM.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WM rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden om de intellectuele eigendomsrechten van WM anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.
4. WM is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de deelnemer nadat diens toestemming is verkregen, en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van WM, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van €10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is WM gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

1. Indien het de bedoeling is dat door WM materiaal of rechten aan Opdrachtgever worden geleverd, dan blijven deze zaken (waaronder vermogensrechten) het eigendom van WM, net zo lang totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met WM gesloten overeenkomst is jegens laatstgenoemde is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden bij derden onder de aandacht te brengen, al dan niet om niet ter beschikking te stellen, te verhuren, te verpanden, te schenken, te ruilen, in bruikleen te geven, ter bestudering of bewerking af te staan, noch op enige andere wijze af te geven of te bezwaren, een en ander in de breedste zin van het woord.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of verblijvende zaken van WM, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever jegens WM verplicht hiervan zo snel als mogelijk in kennis te stellen.
4. Voor het geval dat WM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan WM of door deze aan te wijzen derden, al die plaatsen te mogen betreden waar de eigendommen van WM zich bevinden en die zaken onbeschadigd mee terug te nemen.
5. WM heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en) onder zich te houden dan wel diensten vrij te geven indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een veronderstelde verplichting van WM tot overdracht of afgifte daarvan.
6. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal WM de aangekochte producten of diensten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren of vrijgeven aan Opdrachtgever.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan WM worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 20 Dossier

1. WM houdt een dossier bij van de sessies met Opdrachtgever ingeval van individuele trainingen. Het recht op inzage van het dossier is uitsluitend van toepassing op de betrokkene.
2. Een Opdrachtgever niet zijnde de betrokkene zelf ontvangt slechts informatie over het aantal gerealiseerde sessies/bijeenkomsten en de procesvoortgang van het coach- of trainingsproces in algemene zin. Hierbij treedt WM niet in details.
3. Indien ten gevolge van het deelnemen aan een sessie, workshop of training een betrokkene en/of Opdrachtgever beslissingen neemt die betrokkenen en/of 4. Opdrachtgever (in)direct raken en/of schade oplevert, kan WM hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het deelnemen aan een sessie, workshop of training is geheel op eigen initiatief, eigen risico en blijft de verantwoordelijkheid van de betrokkene en/of Opdrachtgever zelf.

Artikel 21 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij/zij in het kader van de uitvoering van Opdracht aan WM verstrekt. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden blijft Opdrachtgever hiervoor zelf verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart WM van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart WM voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst kunnen worden gebruikt.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan WM verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen, defecten en malware.

Artikel 22 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van WM of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht deze klachten zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk tot twee weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid aan WM te melden. 2. Klachten kunnen gemeld worden via support@woutermanders.com met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WM de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. WM zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 WM 100% Geld Terug Garantie

1. WM streeft ernaar om u als gewaardeerde Opdrachtgever 100% tevreden te stellen met onze dienst. Wij hebben hier echt ons uiterste best voor gedaan, maar vragen dat ook aan u. Dit is ook iets dat we alleen samen kunnen doen. Iedereen moet zijn uiterste best doen om het cursus- en coaching materiaal door te nemen en zich de methodische technieken eigen te maken. Alleen dan komt u hier verder mee. Indien u echt van mening bent dat wij inhoudelijk geen goede cursus hebben gegeven dan verzoeken wij u om ons dat gemotiveerd aan te geven. Laat ons dan binnen 30 dagen na uw inschrijving via het e-mailadres: support@woutermanders.com weten wat wij in uw ogen fout hebben gedaan, indien u in aanmerking wilt komen voor een terugbetaling van het cursusgeld.
2. Wij volgen een ‘DO THE WORK’ -garantiebeleid. Dit houdt in dat de Opdrachtgever alle vereiste documentatie moet hebben ingevuld waaruit een serieuze en actieve deelname heeft kunnen blijken. Deze documenten en informatie stuurt u aan ons retour met het door u ingevulde formulier voor ‘Verzoek tot restitutie van cursusgeld’. De beoordeling van het retour gekomen cursusmateriaal met de bijbehorende vragenlijst vormt voor ons de basis waarop wij uw aanvraag om restitutie naar goed vakmanschap zullen beoordelen.
3. Voor WM gelden de kernwaarden van wederzijds respect, hulp bieden daar waar kan, transparantie, eerlijkheid, oprechtheid en een super klantvriendelijkheid. Als een Opdrachtgever over ons écht zo ontevreden is en u voldoet aan de onder lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden, dan zijn wij bereid daarvoor door het stof te gaan en zullen wij u volledig (onder aftrek van eventuele verzend-, bank/transactiekosten) het cursusgeld terugbetalen.

Wanneer geen recht op terugbetaling?
Een voorbeeld wanneer er geen recht op terugbetaling van het cursusgeld bestaat is indien en zodra blijkt dat de Opdrachtgever geen aantoonbare moeite heeft gedaan om de aangeboden leerstof actief toe te passen, de cursus nauwelijks of niet actief heeft gevolgd en hierin geen eigen verantwoordelijkheid aan de dag heeft gebracht. Ook moet Opdrachtgever aan alle restitutievoorwaarden hebben voldaan wil het cursusgeld kunnen worden gerestitueerd. Tevens dient er binnen 30 dagen na aankoop een verzoek op terugbetaling/restitutie worden gedaan.

Het restitutiebeleid is er niet voor bedoeld om terugbetaling te claimen indien men zelf, ongeacht de oorzaak, om diverse redenen in (betalings)moeilijkheden is komen te verkeren, na het volgen van de cursus toch met angst, stress of paniekaanvallen blijft zitten, maar ook een of meer betalingstoezeggingen niet nakomt, of een algeheel onvermogen om het cursusprogramma verder te doorlopen.

Wanneer wel terugbetaling?
Dit is eventueel aan de orde wanneer een Opdrachtgever aantoont het hele, beschikbare cursusprogramma te hebben doorlopen en waarna blijkt dat deze steeds serieus actief zijn best heeft gedaan en objectief met ons deelt wat hij heeft geleerd of waarom juist niet, dan maakt deze kans op een positief via WM te verkrijgen oordeel dat het geld wordt terugbetaald, (onder eventuele aftrek van verzend-, of bank/transactiekosten).

Voorwaarden:
Toezending van foto en/of filmmateriaal waaruit blijkt dat men alle beschikbare sessies heeft bijgewoond en daaraan actief heeft meegedaan. De Opdrachtgever deelt ons mede wat hij heeft geleerd, met onderbouwing van het onderdeel van de leerstof dat hem didactisch niet heeft bereikt.

Toezending materiaal:
– Bewijs van een voltooiingspercentage van deelname aan de video’s en werkbladen van ten minste 50% binnen het ‘Kajabi’ portaal;
– een beschrijving van minimaal éen pagina A4 over de drie belangrijkste lessen die de Opdrachtgever van het cursusprogramma heeft geleerd en een goede reden waarom Opdrachtgever van mening is dat het programma niet aan zijn of haar specifieke behoeften heeft voldaan.

Gebrekkige oriëntatie:
Aangezien via de website van WM een ruime en inzichtelijke beschrijving van het cursusmateriaal wordt geboden wordt elke Opdrachtgever verwacht zelfstandig en voor eigen rekening en risico in staat te zijn om een cursus te kiezen die bij hem past. Een Opdrachtgever die daarover twijfelt dient daarover per E-mail voor nadere toelichting contact op te nemen met WM. Voor een door de Opdrachtgever verkeert gekozen cursus worden geen cursusgelden gerestitueerd.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de Website van WM en de inhoud van de WM Algemene Voorwaarden ‘Vrijheid van Angst’ aandachtig door te lezen. Voor vragen hierover dient de Opdrachtgever zich voorafgaand aan het ondertekenen van de opdracht per E-mail tot WM te wenden om hierover de benodigde duidelijkheid of informatie te verkrijgen.
2. Gedeeltelijke teruggaven voor cursussen zijn binnen WM non existent en exclusieve ‘Add-on bonussen’, verzendkosten en bank/transactiekosten worden nimmer gerestitueerd.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen WM en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. WM kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen WM en Opdrachtgever, worden in het uiterste geval beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Eindhoven 1 december 2022

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de gratis gids naartoe sturen?

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de gratis cursus naartoe sturen?

GRATIS Mini-Cursus

Angst en paniek overwinnen? Neem deel aan de gratis cursus.

Gratis Cursus Wouter Manders
50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de cursus naartoe sturen?