Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Oxygen Coaching

De Praktijk van Oxygen Coaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76280039 en is gevestigd

te 5617 AM Eindhoven aan de Philitelaan nr. 67-57 

Artikel 1: Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De praktijk draagt de naam van “Oxygen Coaching” hierna verder te noemen ‘OC’.
 3.  Praktijk: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van het beroep personaliteitscoach en trainer.
 4. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: Het Bedrijf of een Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Deelnemer aanbiedt, hierna: OC.
 7.  Aanbod: Ieder aanbod aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door OC.
 8. Diensten: De diensten die OC aanbiedt zijn individuele coaching, individuele training, workshops en groepstrainingen, zakelijk en particulier.
 9. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door OC ter zake de door de Deelnemer aangevraagde dienst(en).
 10. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Deelnemer opdracht heeft gegeven.
 11. De website die OC bij de uitoefening van zijn dienstverlening gebruikt: www.woutermanders.com en http://wouter-manders.mykajabi.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OC, elke overeenkomst tussen OC en Deelnemer en op elke dienst en/of product dat door OC wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OC aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van OC is gepubliceerd zodat Deelnemer deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Eigen Algemene Voorwaarden van de klant of Deelnemer dan wel van onderdelen daarvan zijn niet op deze overeenkomst tussen OC en Deelnemer van toepassing.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. In rangorde gelden eerst de bepalingen van de hoofdovereenkomst. Opvolgend gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van OC. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Deelnemer.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

  Artikel 3: Het Aanbod

 1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door OC aan Deelnemer.
 2. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 3. Alle door OC gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Indien het aanbod qua tijd of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 5. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan OC niet meer aan een Aanbod gehouden worden (tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen).
 6. OC is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Deelnemer schriftelijk binnen twee weken wordt bevestigd.
 7. OC altijd het recht een overeenkomst met een potentiële Deelnemer om een voor OC gegronde reden te weigeren
 8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst en de daarbij behorende prijs. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken.
 9. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen OC niet binden.
 10. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 11. Aanvangsdata of levertijden in offertes van OC zijn indicatief en geven de Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.                                                                      
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht OC niet tot aanvang, levering of uitvoering van een deel van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 13. OC heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Deelnemer geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

 Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard en door OC middels schriftelijke kennisgeving en/of facturering uitdrukkelijk wordt aanvaard.
 2.   OC is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
 3.   Particulieren die op afstand met OC een Overeenkomst van dienstverlening sluiten, hebben een bedenktijd van 14 dagen of zij de Overeenkomst na 14 dagen willen handhaven. Daarna is de overeengekomen prijs in zijn geheel aan OC verschuldigd. OC kan met betrekking tot de betaling van de deelnamesom door de klant schriftelijk nadere afspraken met laatstgenoemde maken.
 4.   Vanwege de aard van het aangeboden programma heeft de Deelnemer na betaling directe toegang tot alle benodigde digitale bestanden teneinde deze direct te kunnen gebruiken. Deze bestanden zijn vrij en ongecodeerd. Om deze reden is het herroepingsrecht van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomt niet van toepassing waarmee Deelnemer instemt.
 5.   Deelnemer is aan een offerte gebonden nadat deze door Deelnemer is ondertekend en door OC schriftelijk als ‘aanvaard’ is aanvaard.
 6.   Annulering van de overeenkomst door Deelnemer als zijnde een bedrijf is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van OC, alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst maximaal vier weken voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd.
 7.   Indien annulering drie weken voor de aanvangsdatum plaatsvindt voldoet Deelnemer 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient Deelnemer het volledig overeengekomen bedrag (100%) aan OC te voldoen. Dit laat het recht van OC onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door OC geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

 1.   Indien en voor zover tussen Deelnemer en OC een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen.
 2.   Zowel Deelnemer als OC kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, doch waarin hij daarna alsnog toerekenbaar tekortschiet en jegens de andere partij in verzuim komt te verkeren. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkings-verplichtingen van Deelnemer.
 3.   Desalniettemin laat een ontbinding van de overeenkomst de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet indien OC ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient in dat geval de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.
 4.   Deelnemer zijnde een Particulier, kan individuele trainingssessies slechts met een minimale afname van 1 sessie volgen. Dit pakket kan slechts kosteloos worden geannuleerd tot 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, mits OC binnen deze termijn geen aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Indien binnen deze periode werkzaamheden zijn verricht, is Deelnemer het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd. Deelnemer blijft hierna verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen, ook al kan Deelnemer niet naar een reeds gemaakte afspraak komen.
 5.   In overleg kan een sessie verzet worden, doch slechts met inachtneming van een termijn van 2 weken en uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OC.
 6.   Eventuele workshops en groepstrainingssessies kunnen niet individueel worden ingehaald. Deelnemer blijft ondanks het missen van een workshop of groepstrainingssessie gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag en heeft nimmer recht op restitutie of korting/compensatie. Indien een groepstrainingssessie of workshop niet doorgaat wegens ziekte of een andere overmachtsituatie van OC, heeft Deelnemer recht op een nieuwe afspraak om de groepstrainingssessies of workshop in te halen.
 7.   Zowel Deelnemer als OC kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen overlijdt, een Wettelijke Schuldsanering ondergaat, in surséance van betaling verkeert, het faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is OC nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1.   OC zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. De Overeenkomst behelst uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenis. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OC het recht om bepaalde werkzaamheden naar goed en deskundig eigen inzicht te laten verrichten door derden. Deze derde(n) dient net als OC te beschikken over een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag).
 3.   Bij de uitvoering van de Overeenkomst is OC niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de aard, inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor OC, is Deelnemer gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4.   Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan OC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OC worden verstrekt.
 5.   Bij coaching, workshops of training op locatie wordt hieronder onder meer verstaan toegang tot een afgesloten werkruimte, gebruik van toilet, garderobe, meubilair, airco, gas (verwarming), water, licht (elektriciteit) apparatuur (Wifi, koppelingen, stekkers, verlengsnoeren, beamer, digibord, geluidsinstallatie, kopieerapparaat e.d.), wifi, alsmede koffie en thee faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of faciliteiten niet tijdig aan OC zijn verstrekt, heeft OC het recht de deze te huren of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
 6.   OC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat OC is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel het niet ter beschikking stellen van de benodigde materialen.
 7.   Indien door OC of door OC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Deelnemer of een door Deelnemer aangewezen locatie, draagt Deelnemer kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8.   Deelnemer vrijwaart OC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Deelnemer toerekenbaar is.
 9.   Indien werknemers van Deelnemer een Opdracht geven aan OC mag OC erop vertrouwen dat deze werknemers dit doen met toestemming en uit naam van Deelnemer en is Deelnemer gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen.
 10. Indien OC vanuit de uitvoering van de overeenkomst vermoedt dat er sprake is van bijv. seksuele intimidatie, een onveilige werksfeer of ander ongewenst gedrag e.d. is OC gerechtigd een melding hiervan te maken bij zowel Deelnemer als bij de politie, of de uitvoering van de Overeenkomst per direct te staken.
 11. OC is geen medisch of psychologisch behandelaar als ook geen therapeut of arts. OC adviseert niemand om een traject te volgen, noch worden medicijnen of aanverwante middelen voorgeschreven. OC vervangt niet de raad voor een (huis)arts. Opdrachtgeving en deelname geschiedt op volledig bewuste en vrijwillige basis door enkel handelingsbekwame personen.
 12. Deelnemer is zich ervan bewust dat coaching en mindfulness geen vervanging is voor therapie en/of behandeling bij een behandelaar en/of (huis)arts. Deelnemer dient ingeval van medische klachten zich te wenden tot zijn of haar (huis)arts. Indien Deelnemer reeds onder behandeling is, dient Deelnemer deze behandeling voort te zetten conform de afspraken met de betreffende arts. OC zal zich niet inlaten noch uitlaten over enig behandeltraject dat door Deelnemer bij derden, waaronder artsen, psychologen e.d. wordt doorlopen. 

Artikel 7: Meerwerk en wijzigingen

 1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden aangepast en/of aangevuld, of op verzoek van Deelnemer nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Deelnemer te komen, is Deelnemer verplicht deze meerwerkzaamheden aan OC te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. OC is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Deelnemer verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2.   Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is OC gerechtigd om deze kosten, na kennisgeving aan Deelnemer, in rekening te brengen aan Deelnemer.


Artikel 8: Prijzen en Betaling 

 1.   Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2.   Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3.   Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Deelnemer is OC gerechtigd de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4.   Deelnemer is gehouden om de diensten van OC te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5.   Deelnemer dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem/haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en overige gegevens van OC. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Deelnemer enkel na expliciete schriftelijke toestemming van OC een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6.   Partijen kunnen overeenkomen dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van een voorschot werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met deze werkzaamheden nadat het voorschot is ontvangen door OC.


Artikel 10: Incassobeleid

 1.   Wanneer Deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een herinnering is vereist.
 2.   Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal OC zonder nadere ingebrekestelling in geval van zakelijke debiteuren aanspraak maken primair op de contractuele rente ad 8% over de openstaande hoofdsom per maand, subsidiair de alsdan geldende wettelijke (handels)rente per maand, en in geval van particuliere debiteuren op de wettelijke (handels)rente, zulks vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening. 
 3.   Voorts zal vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. In afwijking van art. 10 lid 1 geldt voor een Deelnemer zijnde een Particulier, dat deze in geval van te late betaling eerst een schriftelijke herinnering ontvangt met het verzoek om binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van de herinnering) alsnog het verschuldigde bedrag te zullen voldoen. Die brief bevat ook de vermelding van aanspraak op de buitengerechtelijke incassokosten die alsdan bij een herhaalde niet-betaling verschuldigd zullen zijn na het verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen.
 4.   Indien OC meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten additioneel in aanmerking voor vergoeding. Ook de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, executiekosten en nakosten zijn alsdan voor rekening van Deelnemer.
 5.   Indien en zodra Deelnemer in verzuim is dan wel op andere wijze  in de verschuldigde betalingsverplichting verzaakt (te late betaling, onvoldoende betaling, niet betaling of stornering van de betaling) is OC gerechtigd om Deelnemer van (verdere) deelname af te sluiten en/of hem/haar geen toegang meer  te verlenen tot het programma en/of community.

 

Artikel 11: (Op)Levering, Afronding

 1.   Indien de aanvang, voortgang, afronding of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie of faciliteiten heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door OC of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, heeft OC recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Deelnemer. Deelnemer dient OC schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 2.   Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Deelnemer en zullen door OC bij Deelnemer in rekening worden gebracht.
 3.   Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Deelnemer goedkeuring dient te geven, is OC gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Deelnemer zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4.   OC spant zich naar beste vermogen in om de uitvoering van de Opdracht binnen de overeengekomen termijn te realiseren, althans voor zover dit van OC in redelijkheid kan worden verlangd.
 5.   De aard van de werkzaamheden van OC brengt met zich mee dat pas een aanvang met de opgedragen werkzaamheden kan worden gemaakt zodra alle benodigde informatie en faciliteiten door Deelnemer zijn verstrekt. Deelnemer draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde faciliteiten en informatie heeft verstrekt en vrijwaart OC nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken of schade voor Deelnemer en OC.

 

Artikel 12: Verdere verplichtingen Deelnemer

 1.   Indien sprake is van vervanging van een deelnemer, in verband met onvoorziene omstandigheden van de deelnemer en/of Deelnemer, dient Deelnemer OC hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. Slechts indien OC expliciet akkoord heeft gegeven, is indeplaatsstelling mogelijk.
 2.   Deelnemer dient zich te houden aan het minimum en maximum aantal deelnemers voor de betreffende dienst. Indien hier niet aan wordt voldaan, is OC gerechtigd om de dienst te verplaatsen naar een andere nader te bepalen datum of de dienst te annuleren. Ingeval van annulering van de dienst door omstandigheden die voor rekening en rekening van OC dienen te verblijven, heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 3.   Het is voor Deelnemer en iedereen binnen zijn werk of levenssfeer verboden om film en/of geluidsbestanden (documenten) aan te maken die deze diensten/producten van OC betreffen.


Artikel 13: Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Deelnemer op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Deelnemer zijn gebracht.


Artikel 14: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging volgens AVG

 1.   OC gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden.
 2.   Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van OC verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. Gegevens worden alleen in een geautomatiseerd systeem opgeslagen voor het noodzakelijke doel om de Overeenkomst naar beste vermogen te kunnen uitvoeren. In dit kader vrijwaart Deelnemer OC tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. OC onthoudt zich van elk ander gebruik van persoonsgegevens dan enkel hierboven genoemd. OC heeft deze informatie beveiligd opgeslagen en voor alle anderen (derden) volledig afgeschermd, noch zal aan derden gebruik of inzage worden verleend. 
 3.   Indien OC op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 15: Opschorting

 1.   OC heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden of de uitvoering van de opdracht tot nader order op te schorten indien de Deelnemer nog niet (volledig) aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 2.   OC is tevens bevoegd om de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder, doch niet uitsluitend een te late betaling van haar facturen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3.   OC is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden
 4.   De opschorting van de uitvoering van verplichtingen zal door OC weer worden beëindigd indien Deelnemer jegens OC aan alle op hem (Deelnemer) rustende opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 
 5. OC heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur e.d. (verder) onder zich te houden of de uitvoering van de opdracht tot nader order op te schorten of van verdere deelneming uit te sluiten indien en zodra zal blijken dat de Deelnemer zijn of haar persoonlijke inloggegevens deelt of heeft gedeeld met iemand anders die zich niet voor de betreffende cursus van OC heeft ingeschreven.
 6. In het geval zoals onder voorgaand lid 5 van dit artikel omschreven is de betreffende Deelnemer wel gehouden tot volledige betaling van de verschuldigde cursusgelden zonder enig recht op restitutie daarvan indien en zodra OC deze deelnemer de (verdere) deelname aan de cursus ontzegd.     
 7. Ieder die het OC cursusmateriaal heeft ontvangen, anders dan van- of namens OC, heeft dit materiaal onrechtmatig ontvangen en is niet gerechtigd tot deelname, noch tot verspreiding of vrijgave van dit materiaal aan derden, in welke zin dan ook.


Artikel 16: Overmacht

 1.   OC is niet aansprakelijk wanneer hij de uitvoering van de uit hoofde van de overeenkomst op hem rustende verplichtingen als gevolg van overmacht niet kan nakomen niet kan nakomen.
 2.   Onder overmacht aan de zijde van OC wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht als gevolg van brand, waterschade, storm(schade), stroomuitval, sneeuwval, staking, uitval of vertraging van openbaar vervoer, file als gevolg van ongelukken op de openbare weg, stroomstoring, storing op IP-adressen, storing aan routers en data-instellingen (ook bij de Deelnemer), stakingen aan de zijde van toeleveranciers van OC, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer aan OC zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) EMP’s, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van OC (x) overige algemene vervoersproblemen en (xi) alle andere situaties die naar het oordeel van OC buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3.   Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar rato van de genoten diensten afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 


Artikel 17: Beperking van aansprakelijkheid

 1.   Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door OC leidt tot aansprakelijkheid van OC, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2.   OC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, lichamelijke-, geestelijke- respectievelijk immateriële schade aan deze zijde van de Deelnemer, noch voor enige schade als gevolg van gebruik van door OC geleverde producten c.q. het afnemen van de diensten van OC. 
 3.   De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van OC per gebeurtenis per jaar uitkeert, dan wel tot het bedrag dat OC inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 4.   In geen geval is OC aansprakelijk voor schade ten gevolge van afspraken met minderjarigen. Deelnemer geeft OC toestemming voor het geven van de eenmalige workshops, meermalige groepstrainingen, meermalige individuele trainingen en lesmethoden voor het onderwijs en vrijwaart OC voor eventuele ontstane schade.
 5.   Ook is OC niet aansprakelijk voor eventuele (ontstane) gezondheidsklachten.
 6.   OC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7.   OC is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 8.   OC staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens OC verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9.   Deelnemers onder de 18 jaar dienen schriftelijke instemming van hun ouder(s) te overleggen indien zij met OC een Overeenkomst van Opdracht willen sluiten tot het uitvoeren van de in deze overeenkomst bedoelde diensten.  
 10. Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. OC sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor (gevolg)schade uit.
 11.   Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van OC vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij OC binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert


Artikel 18: Geheimhouding

 1.   OC en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, waaronder doch niet uitsluitend; facturen, procedures, ideeën, formats, presentaties, geschreven of digitale documenten en alle ander informatie die als bedrijfsgevoelige kan worden geacht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie of concepten en formats gaat die OC wenst te beschermen.
 2.   Indien OC op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en OC zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is OC niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3.   De geheimhoudingsverplichting leggen OC en Deelnemer ook aan de door hen in te schakelen derden op.
 4.   Indien Deelnemer een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, is Deelnemer direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is OC gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Deelnemer te verhalen.

 

Artikel 19: Intellectuele Eigendomsrechten

 1.   Alle IE-rechten en auteursrechten van OC berusten uitsluitend bij OC en worden niet overgedragen aan Deelnemer.
 2.   Het is Deelnemer verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van OC rusten (en in het bijzonder de audio- en/of videobestanden) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OC.
 3.   Het is Deelnemer verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van OC rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Deelnemer verboden om de intellectuele eigendomsrechten van OC anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.
 4.   OC is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de deelnemer nadat diens toestemming is verkregen, en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 5.   Indien Deelnemer een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van OC, is Deelnemer direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is OC gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Deelnemer te verhalen.

 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

 1.   Indien het de bedoeling is dat door OC materiaal of rechten aan Deelnemer worden geleverd, dan blijven deze zaken (waaronder vermogensrechten) het eigendom van OC, net zo lang totdat de Deelnemer alle verplichtingen uit de met OC gesloten overeenkomst is jegens laatstgenoemde is nagekomen.
 2.   Deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden bij derden onder de aandacht te brengen, al dan niet om niet ter beschikking te stellen, te verhuren, te verpanden, te schenken, te ruilen, in bruikleen te geven, ter bestudering of bewerking af te staan, noch op enige andere wijze af te geven of te bezwaren, een en ander in de breedste zin van het woord.
 3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of verblijvende zaken van OC, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Deelnemer jegens OC verplicht hiervan zo snel als mogelijk in kennis te stellen.
 4.   Voor het geval dat OC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Deelnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan OC of door deze aan te wijzen derden, al die plaatsen te mogen betreden waar de eigendommen van OC zich bevinden en die zaken onbeschadigd mee terug te nemen.  
 5.   OC heeft het recht om de door Deelnemer aangekochte product(en) onder zich te houden dan wel  diensten vrij te geven indien Deelnemer nog niet (volledig) aan betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een veronderstelde verplichting van OC tot overdracht of afgifte daarvan. 
 6.   Nadat Deelnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal OC de aangekochte producten of diensten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren of vrijgeven aan Deelnemer.
 7.   Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Deelnemer en zal op eerste verzoek aan OC worden vergoed door Deelnemer. 

 

Artikel 21: Dossier

 1.   OC houdt een dossier bij van de sessies met Deelnemer ingeval van individuele trainingen. Het recht op inzage van het dossier is uitsluitend van toepassing op de betrokkene.
 2.   Een Deelnemer niet zijnde de betrokkene zelf ontvangt slechts informatie over het aantal gerealiseerde sessies/bijeenkomsten en de procesvoortgang van het coach- of trainingsproces in algemene zin. Hierbij treedt OC niet in details.
 3.   Indien ten gevolge van het deelnemen aan een sessie, workshop of training een betrokkene en/of Deelnemer beslissingen neemt die betrokkenen en/of Deelnemer (in)direct raken en/of schade oplevert, kan OC hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het deelnemen aan een sessie, workshop of training is geheel op eigen initiatief, eigen risico en blijft de verantwoordelijkheid van de betrokkene en/of Deelnemer zelf.

 

Artikel 22: Vrijwaring en juistheid van informatie

 1.   Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij/zij in het kader van de uitvoering van Opdracht aan OC verstrekt. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden blijft Deelnemer hiervoor zelf verantwoordelijk.
 2.   Deelnemer vrijwaart OC van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3.   Deelnemer vrijwaart OC voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Deelnemer verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst kunnen worden gebruikt.
 4.   Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan OC verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen, defecten en malware.


Artikel 23: Klachten

 1.   Indien Deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van OC of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht deze klachten zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk tot twee weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid aan OC te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@woutermanders.com met als onderwerp “klacht”. 
 2.   De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil OC de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3.   OC zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24: Gebrekkige oriëntatie door de Deelnemer

 1.   Aangezien via de website van OC een ruime en inzichtelijke beschrijving van het cursusmateriaal wordt geboden wordt elke Deelnemer verwacht zelfstandig en voor eigen rekening en risico in staat te zijn om een cursus te kiezen die bij hem past. Een Deelnemer die daarover twijfelt dient daarover voorafgaand en per E-mail voor nadere toelichting contact op te nemen met OC. Voor een door de Deelnemer verkeerd gekozen cursus worden geen cursusgelden gerestitueerd. 
 2.   Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de Website van OC en de inhoud van de Algemene Voorwaarden van OC betreffende ‘Vrijheid van Angst’ aandachtig door te lezen. Voor vragen hierover dient de Deelnemer zich voorafgaand aan het ondertekenen van de opdracht per E-mail tot OC te wenden om hierover de benodigde duidelijkheid of informatie te verkrijgen.
 3. Tenzij anders door OC bepaald zijn (gedeeltelijke) teruggaven van deelnamegelden voor cursussen binnen OC non existent, hetgeen evenzo geldt voor exclusieve ‘Add-on bonussen’, verzendkosten en bank/transactiekosten die, tenzij uitdrukkelijk anders door OC bepaald, nimmer worden gerestitueerd. 

Artikel 25: Toepasselijk recht

 1.   Op de rechtsverhouding tussen OC en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2.   OC kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website van OC.
 3.   Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen OC en Deelnemer, worden in het uiterste geval beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

 

  

Eindhoven 1 juli 2023

 

 GRATIS Training

Angst en paniek overwinnen? Neem deel aan de gratis training.

Gratis Training Wouter Manders