Garantiebeleid Vrijheid van Angst

Garantiebeleid Vrijheid van Angst

  1. Oxygen Coaching (hierna te vernoemen “OC”) streeft ernaar om u als gewaardeerde Deelnemer 100% tevreden te stellen met onze dienst. Wij hebben hier echt ons uiterste best voor gedaan, maar vragen dat ook aan u. Dit is ook iets dat we alleen samen kunnen doen. Iedereen moet zijn uiterste best doen om het cursus- en coaching materiaal door te nemen en zich de methodische technieken eigen te maken. Alleen dan komt u hier verder mee. Indien u echt van mening bent dat wij inhoudelijk geen goede cursus hebben gegeven dan verzoeken wij u om ons dat gemotiveerd aan te geven. Laat ons dan binnen 30 dagen na uw inschrijving via het e-mailadres: support@woutermanders.com weten wat wij in uw ogen fout hebben gedaan, indien u in aanmerking wilt komen voor een terugbetaling van het cursusgeld.  
  1. Wij volgen een ‘DO THE WORK’ -garantiebeleid. Dit houdt in dat de Deelnemer alle vereiste documentatie moet hebben ingevuld waaruit een serieuze en actieve deelname heeft kunnen blijken. Deze documenten en informatie stuurt u aan ons retour met het door u ingevulde formulier voor ‘Verzoek tot restitutie van cursusgeld’. De beoordeling van het retour gekomen cursusmateriaal met de bijbehorende vragenlijst vormt voor ons de basis waarop wij uw aanvraag om restitutie naar goed vakmanschap zullen beoordelen.
  2. Voor OC gelden de kernwaarden van wederzijds respect, hulp bieden daar waar kan, transparantie, eerlijkheid, oprechtheid en een super klantvriendelijkheid. Als een Deelnemer over ons écht zo ontevreden is en u voldoet aan de onder lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden, dan zijn wij bereid daarvoor door het stof te gaan en zullen wij u volledig (onder aftrek van eventuele verzend-, bank/transactiekosten) het cursusgeld terugbetalen. 


Wanneer geen recht op terugbetaling?
Een voorbeeld wanneer er geen recht op terugbetaling van het cursusgeld bestaat is indien en zodra blijkt dat de Deelnemer geen aantoonbare moeite heeft gedaan om de aangeboden leerstof actief toe te passen, de cursus nauwelijks of niet actief heeft gevolgd en hierin geen eigen verantwoordelijkheid aan de dag heeft gebracht. Ook moet Deelnemer aan alle restitutievoorwaarden hebben voldaan wil het cursusgeld kunnen worden gerestitueerd. 

Tevens dient er binnen 60 dagen na aankoop een verzoek op terugbetaling/restitutie worden gedaan en geld dit beleid niet voor Vrijheid van Angst Elite. 

Het restitutiebeleid is er niet voor bedoeld om terugbetaling te claimen indien men zelf, ongeacht de oorzaak, om diverse redenen in (betalings)moeilijkheden is komen te verkeren, na het volgen van de cursus toch met angst, stress of paniekaanvallen blijft zitten, maar ook een of meer betalingstoezeggingen niet nakomt, of een algeheel onvermogen om het cursusprogramma verder te doorlopen.

Wanneer wel terugbetaling?

Dit is eventueel aan de orde wanneer een Deelnemer aantoont het hele, beschikbare cursusprogramma te hebben doorlopen en waarna blijkt dat deze steeds serieus actief zijn best heeft gedaan en objectief met ons deelt wat hij heeft geleerd of waarom juist niet, dan maakt deze kans op een positief via OC te verkrijgen oordeel dat het geld wordt terugbetaald, (onder eventuele aftrek van verzend-, of bank/transactiekosten).

Voorwaarden:
Toezending van foto en/of filmmateriaal waaruit blijkt dat men alle beschikbare sessies heeft bijgewoond en daaraan actief heeft meegedaan. De Deelnemer deelt ons mede wat hij heeft geleerd, met onderbouwing van het onderdeel van de leerstof dat hem didactisch niet heeft bereikt.

Toezending materiaal:
-Bewijs van een voltooiingspercentage van deelname aan de video’s en werkbladen van ten minste 75% binnen het ‘Kajabi’ portaal;

-Een beschrijving van minimaal éen pagina A4 over de drie belangrijkste lessen die de Deelnemer van het cursusprogramma heeft geleerd en een goede reden waarom Deelnemer van mening is dat het programma niet aan zijn of haar specifieke behoeften heeft voldaan.


Gebrekkige oriëntatie:

  1. Aangezien via de website van OC een ruime en inzichtelijke beschrijving van het cursusmateriaal wordt geboden wordt elke Deelnemer verwacht zelfstandig en voor eigen rekening en risico in staat te zijn om een cursus te kiezen die bij hem past. Een Deelnemer die daarover twijfelt dient daarover per E-mail voor nadere toelichting contact op te nemen met OC. Voor een door de Deelnemer verkeert gekozen cursus worden geen cursusgelden gerestitueerd. 
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de Website van OC en de inhoud van de OC Algemene Voorwaarden ‘Vrijheid van Angst’ aandachtig door te lezen. Voor vragen hierover dient de Deelnemer zich voorafgaand aan het ondertekenen van de opdracht per E-mail tot OC te wenden om hierover de benodigde duidelijkheid of informatie te verkrijgen.
  3. Gedeeltelijke teruggaven voor cursussen zijn binnen OC non existent en exclusieve ‘Add-on bonussen’, verzendkosten en bank/transactiekosten worden nimmer gerestitueerd.

GRATIS Training

Angst en paniek overwinnen? Neem deel aan de gratis training.

Gratis Training Wouter Manders